Media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a

  • Clasa a V-a
  • Clasa a VI-a
  • Clasa a VII-a
  • Clasa a VIII-a

Media generală la Evaluarea Naţională

  • Limba şi literatura română
  • Limba maternă
  • Matematică

Media de admitere: N/A

Instrucţiuni de utilizare

Completaţi cu atenţie mediile generale ale tuturor anilor de studiu promovaţi în România, conform foii matricole sau, în lipsa acesteia, conform carnetului de note. Pentru elevii români care au studiat în străinătate este posibil ca media de absolvire să se calculeze cu mai puţin de 4 medii, în funcţie de echivalarea studiilor.

Cele 3 medii se calculează automat la fiecare modificare/adăugare/ştergere a notelor/mediilor introduse.

Anexa nr. 1 la ordinul MECTS nr. 4802/31.08.2010, privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2011-2012 - Extrase

Art. 4.

(1) Înscrierea în clasa a IX-a, în liceele de stat se face fără examen, pe baza mediei de admitere.

(2) Media de admitere este media aritmetică între media generală la Evaluarea Naţională susţinută de absolvenţii clasei a VIII-a şi media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a.

(3) Calculul mediei de admitere se face astfel:

MA=(ABS+EN)/2 , unde:

MA = media de admitere;
ABS = media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a;
EN = media generală obţinută la Evaluarea Naţională susţinută de absolvenţii clasei a VIII-a.

(6) Media generală la Evaluarea Naţională se calculează ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, din notele obţinute la probele incluse în Evaluarea Naţională.

(7) Media generală la Evaluarea Naţională va fi calculată, indiferent dacă una sau mai multe din notele obţinute la Evaluarea Naţională sunt inferioare notei cinci.

(8) Media de admitere se calculează, indiferent dacă media generală la Evaluarea Naţională din clasa a VIII-a este inferioară notei cinci.

(9) Media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a şi media de admitere se calculează cu două zecimale, fără rotunjire.