Legendă:

 • 9 aprilie 2024
  Eveniment al cărui termen limită a expirat
 • 16 aprilie 2024
  Eveniment al cărui termen limită expiră astăzi
 • 15-17 aprilie 2024
  Eveniment în curs de desfăşurare, al cărui termen limită nu expiră astăzi
 • 23 aprilie 2024
  Eveniment al cărui termen limită expiră în viitor

Asiguraţi-vă că data calendaristică şi ora sunt setate exact deoarece aplicaţia foloseşte ceasul intern al dispozitivului dumneavoastră!

Pregătirea admiterii

 • 31 ianuarie 2016

  Elaborarea planului de măsuri judeţean/al municipiului Bucureşti pentru pregătirea şi organizarea admiterii

 • 1 martie 2016

  Anunţarea, de către inspectoratele şcolare, a metodologiei de organizare a probei de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă

  Transmiterea de către Comisia Naţională de Admitere a modelului fişei de înscriere în clasa a IX-a şi a anexei acesteia, pentru elevii care doresc să participe la probele de aptitudini sau la probe de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă

 • 28 aprilie 2016

  Afişarea ofertei de şcolarizare/ofertei de formare profesională, concretizată în profiluri, domenii şi calificări profesionale, pentru învăţământul liceal, filiera tehnologică

  Stabilirea codurilor pentru fiecare unitate de învăţământ liceal sau profesional pe filiere, profiluri, specializări/domenii de pregătire, limbă de predare

  Crearea bazei de date la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ gimnazial şi la nivel judeţean, cuprinzând datele personale ale elevilor de clasa a VIII-a

  Tipărirea broşurii care cuprinde informaţiile despre admitere

 • 9 mai 2016

  Transmiterea în unităţile de învăţământ gimnazial a broşurilor cuprinzând informaţiile legate de admitere

  Transmiterea de către inspectorate la şcolile gimnaziale a listei centrelor de înscriere, precum şi a şcolilor arondate fiecărui centru

  Afişarea în unităţile de învăţământ gimnazial a graficului şedinţelor de completare a opţiunilor de către absolvenţii clasei a VIII-a şi părinţii acestora

 • 17 mai 2016

  Transmiterea la Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice a broşurilor de admitere ale fiecărui judeţ, în versiune electronică şi tipărită

 • 11-31 mai 2016

  Şedinţe de instruire cu părinţii şi elevii pentru prezentarea procedurilor de admitere şi a planului de şcolarizare

 • 22 iunie 2016

  Transmiterea de către fiecare unitate de învăţământ gimnazial către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti a bazei de date cuprinzând mediile generale de absolvire ale absolvenţilor clasei a VIII-a, precum şi a listei elevilor corigenţi, repetenţi, cu situaţia neîncheiată sau exmatriculaţi

 • 24 iunie 2016

  Transmiterea de către comisiile de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti către Comisia naţională de admitere a bazei de date cuprinzând mediile generale de absolvire ale absolvenţilor clasei a VIII-a

 • 7 iulie 2016

  Transmiterea de către Comisia naţională de admitere către comisiile judeţene a bazei de date cu mediile de admitere şi a ierarhiei judeţene

 • 8 iulie 2016

  Afişarea în fiecare unitate de învăţământ gimnazial, a listei candidaţilor, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere

  Completarea de către secretariatele şcolilor a fişelor de înscriere cu numele/codul unităţii de învăţământ gimnazial, cu datele personale ale absolvenţilor claselor a VIII-a, cu mediile generale de absolvire, cu notele şi mediile obţinute la evaluarea naţională din clasa a VIII-a, cu mediile de admitere

  Anunţarea ierarhiei la nivel judeţean/al municipiului Bucureşti a absolvenţilor claselor a VIII-a

 • 11 iulie 2016

  Eliberarea fişelor de înscriere pentru candidaţii care solicită să participe la admitere în alt judeţ

Probele de aptitudini

 • 19-20 mai 2016

  Eliberarea anexelor fişelor de înscriere pentru elevii sau absolvenţii care doresc să participe la probe de aptitudini

 • 23-24 mai 2016

  Înscrierea pentru probele de aptitudini

 • 25-28 mai 2016

  Desfăşurarea probelor de aptitudini

 • 30 mai 2016

  Afişarea rezultatelor la probele de aptitudini

  Depunerea contestaţiilor la probele de aptitudini, acolo unde metodologia permite acest lucru

 • 31 mai 2016

  Afişarea rezultatelor finale, în urma contestaţiilor la probele de aptitudini

  Transmiterea, în format electronic şi în scris, către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti, a listei candidaţilor declaraţi admişi la probele de aptitudini

 • 24 iunie 2016

  Transmiterea de către comisiile de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti către unităţile de învăţământ liceal care au organizat probe de aptitudini a listei elevilor corigenţi, repetenţi, cu situaţia neîncheiată sau exmatriculaţi

  Actualizarea de către comisiile din unităţile de învăţământ liceal vocaţional a listelor candidaţilor declaraţi admişi la probele de aptitudini, prin eliminarea candidaţilor corigenţi, repetenţi, amânaţi sau exmatriculaţi

 • 7 iulie 2016

  Transmiterea de către comisiile de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti către unităţile de învăţământ liceal care au organizat probe de aptitudini a bazei de date judeţene cuprinzând mediile de admitere

 • 8 iulie 2016

  Validarea de către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti a listei candidaţilor admişi la liceele/clasele la care s-au susţinut probe de aptitudini şi afişarea listei în unitatea de învăţământ liceal respectivă

 • 11 iulie 2016

  Ridicarea de la liceele vocaţionale a fişelor de înscriere de către candidaţii care nu au fost admişi la clasele pentru care au susţinut probe de aptitudini

  Transmiterea, în format electronic, către Centrul Naţional de Admitere, a listei candidaţilor declaraţi admişi, în fiecare judeţ, la clasele la care s-au susţinut probe de aptitudini

Probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă

 • 19-20 mai 2016

  Eliberarea anexelor fişelor de înscriere pentru elevii sau absolvenţii care doresc să participe la probe de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă

 • 23-24 mai 2016

  Înscrierea candidaţilor pentru probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă

 • 25-28 mai 2016

  Desfăşurarea probelor de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă

 • 30 mai 2016

  Afişarea rezultatelor la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă

  Depunerea contestaţiilor la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă, acolo unde metodologia permite acest lucru

 • 31 mai 2016

  Afişarea rezultatelor finale, după contestaţii, la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă

  Transmiterea către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti a listelor cu rezultatele finale la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă

 • 1-2 iunie 2016

  Ridicarea anexelor fişelor de înscriere de la unităţile la care candidaţii au susţinut probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă

 • 7 iunie 2016

  Depunerea de către candidaţii care au participat la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă a anexelor fişelor de înscriere la unităţile de învăţământ gimnazial absolvite

 • 8 iunie 2016

  Transmiterea de către comisiile de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti, în format electronic, către Centrul Naţional de Admitere, a listei candidaţilor care au promovat probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă şi a rezultatelor acestora la probe

Admiterea candidaţilor pe locurile speciale pentru romi şi a candidaţilor pentru învăţământul special

 • 13 mai 2016

  Afişarea locurilor speciale pentru candidaţii romi

 • 24 iunie 2016

  Data limită pentru primirea cererilor de înscriere a candidaţilor pe locurile speciale pentru romi

 • 11-13 iulie 2016

  Repartizarea candidaţilor pe locurile speciale pentru romi

 • 14-16 iulie 2016

  Înscrierea şi repartizarea candidaţilor pentru învăţământul special

Prima etapă de admitere în învăţământul liceal de stat pentru candidaţii din seria curentă, precum şi pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2016-2017

 • 8-12 iulie 2016

  Completarea opţiunilor în fişele de înscriere de către absolvenţii clasei a VIII-a şi de către părinţii acestora, asistaţi de diriginţii claselor a VIII-a

  Completarea fişelor de înscriere de către absolvenţii clasei a VIII-a proveniţi din alte judeţe, la centrul special desemnat din judeţul pentru care solicită înscrierea

 • 8-12 iulie 2016

  Introducerea în baza de date computerizată a datelor din fişele de înscriere

 • 9-13 iulie 2016

  Verificarea de către părinţi şi candidaţi a fişelor editate de calculator, corectarea greşelilor în baza de date computerizată şi listarea fişelor corectate din calculator

 • 14 iulie 2016

  Termenul-limită pentru transmiterea bazei de date de la centrele de înscriere la centrul judeţean de admitere/al municipiului Bucureşti, precum şi a listei absolvenţilor care nu participă la repartizarea computerizată

  Predarea de către comisia din centrul de înscriere a fişelor de opţiuni originale la centrul de admitere judeţean/al municipiului Bucureşti

 • 15 iulie 2016

  Transmiterea bazei de date de la centrele de admitere judeţene/al municipiului Bucureşti la Centrul Naţional de Admitere

 • 16-17 iulie 2016

  Verificarea şi corectarea bazelor de date de către Comisia Naţională de Admitere şi comisiile de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti, transmiterea modificărilor la comisia naţională

 • 18 iulie 2016

  Corectarea erorilor şi confirmarea încheierii modificărilor

 • 19 iulie 2016

  Repartizarea computerizată în învăţământul liceal de stat a absolvenţilor clasei a VIII-a care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2016-2017

 • 20 iulie 2016

  Afişarea în unităţile de învăţământ gimnazial a listelor cu absolvenţii repartizaţi proveniţi din şcolile respective şi a listei cu locurile neocupate în unităţile de învăţământul liceal de stat din judeţ/municipiul Bucureşti

 • 20 iulie 2016

  Afişarea de către fiecare unitate de învăţământul liceal a listei candidaţilor repartizaţi în acea unitate

 • 21-29 iulie 2016

  Depunerea dosarelor de înscriere la şcolile la care candidaţii au fost repartizaţi

A doua etapă de admitere în învăţământul liceal de stat pentru candidaţii din seria curentă, precum şi pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2016-2017

 • 20 iulie 2016

  Înscrierea candidaţilor la liceele care organizează probe de aptitudini sau probe de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă

 • 21-22 iulie 2016

  Susţinerea probelor de aptitudini sau a probelor de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă ori de limbă maternă

 • 23 iulie 2016

  Afişarea rezultatelor la probele de aptitudini şi la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă şi rezolvarea eventualelor contestaţii

 • 20-25 iulie 2016

  Completarea fişei de opţiuni de către candidaţii care nu au participat la prima repartizare, completarea unei noi fişe de opţiuni de către cei rămaşi nerepartizaţi după prima etapă a admiterii

 • 25 iulie 2016

  Completarea fişei de opţiuni de către candidaţii care au fost respinşi la liceele/clasele care organizează probe de aptitudini

  Completarea fişei de opţiuni de către candidaţii care au susţinut probe de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau de limbă maternă

 • 20-26 iulie 2016

  Introducerea datelor în calculator, verificarea fişelor listate şi corectarea eventualelor erori

 • 27 iulie 2016

  Transmiterea noilor baze de date la centrul de admitere judeţean/al municipiului Bucureşti şi la Centrul Naţional de Admitere

 • 28 iulie 2016

  Repartizarea computerizată a candidaţilor din a doua etapă a admiterii

 • 28 iulie 2016

  Afişarea în unităţile de învăţământ gimnazial/în centrul special de înscriere a listelor cu absolvenţii proveniţi din şcolile respective/din alte judeţe, repartizaţi în a doua etapă şi a listei cu locurile neocupate în unităţile de învăţământul liceal de stat

  Afişarea de către fiecare unitate de învăţământ liceal de stat a listei candidaţilor repartizaţi în acea unitate în a doua etapă

 • 28-29 iulie 2016

  Depunerea dosarelor de înscriere la şcolile la care au fost repartizaţi candidaţii din etapa a doua

 • 29 iulie 2016

  Transmiterea de către unităţile de învăţământul liceal de stat a situaţiei locurilor rămase libere în urma neînscrierii candidaţilor admişi în cele două etape ale admiterii

 • 1-4 august 2016

  Rezolvarea de către comisia judeţeană de admitere a situaţiilor speciale ivite după cele două etape de repartizare computerizată, a repartizării candidaţilor care nu şi-au depus dosarele de înscriere în termen şi a candidaţilor care nu au participat la primele două repartizări computerizate

A treia etapă de admitere în învăţământul liceal de stat, pentru candidaţii din seria curentă, precum şi pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2016-2017

 • 1 august 2016

  Afişarea locului de desfăşurare şi a graficului probelor de aptitudini sau de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă ori maternă

 • 29 august 2016

  Înscrierea candidaţilor la liceele care organizează probe de aptitudini sau probe de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă

 • 30-31 august 2016

  Desfăşurarea probelor de aptitudini sau de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă

 • 1-2 septembrie 2016

  Repartizarea absolvenţilor clasei a VIII-a care nu au participat la nicio repartizare sau nu au fost repartizaţi în etapele anterioare, care nu s-au înscris în perioada prevăzută de metodologie sau care şi-au încheiat situaţia şcolară ulterior etapelor anterioare

 • 5 septembrie 2016

  Transmiterea către Centrul Naţional de Admitere a rezultatelor repartizării

Admiterea candidaţilor pentru învăţământul seral şi pentru cel cu frecvenţă redusă

 • 28 aprilie 2016

  Anunţarea centrului special de înscriere pentru candidaţii din seriile anterioare, care împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2016-2017

 • 15 iulie 2016

  Anunţarea calendarului admiterii la învăţământ seral sau cu frecvenţă redusă pentru candidaţii din seriile anterioare care împlinesc vârsta de 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2016-2017

 • 26-27 iulie 2016

  Înscrierea la învăţământul seral sau cu frecvenţă redusă a candidaţilor din seriile anterioare care împlinesc vârsta de 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2016-2017

 • 27-29 iulie 2016

  Repartizarea candidaţilor din seriile anterioare care au împlinit vârsta de 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2016-2017 pe locurile de la învăţământul seral şi cu frecvenţă redusă

Legendă:

 • 9 aprilie 2024
  Eveniment al cărui termen limită a expirat
 • 16 aprilie 2024
  Eveniment al cărui termen limită expiră astăzi
 • 15-17 aprilie 2024
  Eveniment în curs de desfăşurare, al cărui termen limită nu expiră astăzi
 • 23 aprilie 2024
  Eveniment al cărui termen limită expiră în viitor

Asiguraţi-vă că data calendaristică şi ora sunt setate exact deoarece aplicaţia foloseşte ceasul intern al dispozitivului dumneavoastră!