Media generală

 • Adăugaţi o medie apăsând pe butonul corespunzător din bara de unelte de mai jos

Media semestrială/modul (ROFUIP 2014)

 • Adăugaţi o notă apăsând pe butonul corespunzător din bara de unelte de mai jos
 • Teza
  OPŢIONAL: Adăugaţi nota la teză apăsând pe butonul corespunzător din bara de unelte de mai jos

Consideraţii de ordin juridic

Aceste calculatoare respectă întru totul litera Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar aprobat prin OMENCŞ nr. 5079/31.08.2016 şi publicat în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 720/19.09.2016 (în vigoare, vezi extrase mai jos).

Studiu de caz:

Să presupunem că un elev are 3 note, fie ele 9, 9 şi 8 şi nota 8 la lucrarea scrisă semestrială (teză). Atunci:

 1. conform art. 120 alin. (3), media la evaluarea periodică este:
  M = (9 + 9 + 8) / 3 = 26 / 3 = 8,(6) = 8,66 (2 zecimale exacte, fără rotunjire)
 2. conform art. 120 alin. (4), media semestrială este:
  (3M + T) / 4 = (3 × 8,66 + 8) / 4 = 33,98 / 4 = 8,495 = 8 (opt)

Dacă consideraţi că i se face o nedreptate elevului deoarece conform Regulamentului X / 3 × 3 ≠ X, atunci puteţi împăca şi adevărul matematic şi Regulamentul punând încă o notă, în acest caz, cel puţin 9.

Instrucţiuni de utilizare

Puteţi adăuga maximum 15 note pentru calculul mediei semestriale şi a mediei la module şi maximum 30 medii anuale pentru calculul mediei generale.

Pentru a adăuga o notă sau o medie apăsaţi pe butonul corespunzător din bara de unelte dedicată.

Media se calculează automat la fiecare modificare (Ex: adăugare/modificare/eliminare notă/teză) cu condiţia să existe cel puţin 2 note introduse. Notele introduse greşit, semnalate prin chenarul roşu al casetei text şi prin mesajul de eroare din subsol, nu intră în calculul mediei afişate.

Dacă doriţi să calculaţi mediile generale ale mai multor elevi şi să le salvaţi într-o foaie de calcul Excel (.xls) şi nu toţi elevii au acelaşi număr de medii care intră în calculul mediei generale (de exemplu, sunt şi elevi scutiţi medical la disciplina Educaţie fizică), atunci trebuie să vă asiguraţi că ultimul elev adăugat are numărul maxim de medii dintre elevii din listă!

Din 19 septembrie 2016 a intrat în vigoare noul Regulament-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar aprobat prin OMENCŞ nr. 5079/31.08.2016 şi publicat în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 720/19.09.2016.

Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar aprobat prin OMENCŞ nr. 5079/2016 - Extrase

Art. 120. – (1) La fiecare disciplină de studiu media semestrială este calculată din numărul de note prevăzut de prezentul regulament.

(2) La disciplinele de studiu la care nu se susţine lucrarea scrisă semestrială (teza), media semestrială se obţine prin rotunjirea mediei aritmetice a notelor la cel mai apropiat număr întreg. La o diferenţă de 50 de sutimi, rotunjirea se face în favoarea elevului.

(3) Media la evaluarea periodică este media aritmetică a notelor înscrise în catalog, cu excepţia notei de la lucrarea scrisă semestrială (teza), medie calculată cu două zecimale exacte, fără rotunjire.

(4) La disciplinele de studiu la care se susţine lucrarea scrisă semestrială (teza), media semestrială se calculează astfel: „media semestrială = (3M+T)/4”, unde „M” reprezintă media la evaluarea periodică, iar „T” reprezintă nota obţinută la lucrarea scrisă semestrială (teză). Nota astfel obţinută se rotunjeşte la cel mai apropiat număr întreg. La o diferenţă de 50 de sutimi, rotunjirea se face în favoarea elevului.

(5) Media anuală la fiecare disciplină este dată de media aritmetică a celor două medii semestriale, calculată cu două zecimale exacte, fără rotunjire. În cazul în care elevul a fost scutit medical, pe un semestru, la disciplina educaţie fizică şi sport, calificativul/media de pe semestrul în care elevul nu a fost scutit devine calificativul/media anuală.

(6) Nota lucrării scrise semestriale (teză) şi mediile semestriale şi anuale se consemnează în catalog cu cerneală roşie.

(7) În cazul în care curriculumul este organizat modular, fiecare modul se dezvoltă ca o unitate autonomă de instruire. Media unui modul se calculează din notele obţinute pe parcursul desfăşurării modulului, conform prevederilor de la alin. (2). Încheierea mediei unui modul care se termină pe parcursul anului se face în momentul finalizării acestuia, nefiind condiţionată de sfârşitul semestrului. Aceasta este considerată şi media anuală a modulului.

(8) Media anuală generală se calculează ca medie aritmetică, fără rotunjire, a mediilor anuale de la toate disciplinele/modulele şi de la purtare. Media generală, în cazul curriculumului organizat pe module, se calculează similar mediei generale a unei discipline.

Până la data de 13 ianuarie 2015, algoritmul de calcul al mediilor era identic, cu excepţia mediei modulelor care se calcula cu două zecimale exacte, fără rotunjire, conform art. 59 alin. (6).

Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar aprobat prin OMEC 4925/2005 - Extrase - Abrogat de OMEN nr. 5115/2014

Art.59. (6) În cazul în care curriculumul este organizat modular, fiecare modul se dezvoltă ca o unitate autonomă de instruire. Media unui modul se calculează ca medie aritmetică a notelor obţinute pe parcursul desfăşurării modulului, calculată cu două zecimale exacte, fără rotunjire. Încheierea mediei unui modul care se finalizează pe parcursul anului se face, în mod obligatoriu, în momentul finalizării acestuia, nefiind condiţionată de sfârşitul semestrului. Aceasta este considerată media anuală a modulului. Media unui modul este similară cu media anuală a unei discipline, neîncheindu-se medie semestrială.